معرفی

رویکرد نوین در مواجه با مسایل اجتماعی

آزمایشگاه حکمرانی اجتماعی احسان وابسته به بنیاد احسان ستاد اجرای فرمان امام (ره) است. این آزمایشگاه در زمینه طراحی و ارزشیابی خط مشی های اجتماعی فعالیت می کند . این آزمایشگاه نهادی مدرن و جدید است که راه حل های عملی و تجربي متناسب با واقعیت های جامعه را با انجام آزمایش های گوناگون و تایید علمی آنها از طریق پیمایش و شبیه سازی در اختیار متقاضیان قرار می دهد. این آزمایشگاه به دنبال این است که تدوین و طراحی خط مشی های اجتماعی با محیط سازگارتر باشد تا اجرای آنها در محیط کارآمدتر و موثر تر باشد . آزمایشگاه حکمرانی اجتماعی احسان محیطی ایجاد می کند که در آن مهارت ها و دانش های مختلف را برای طراحی و اجرای پروژه های اجتماعی بسیج و سازماندهی می نماید.

ارایه راه حل های مشارکتی و بومی حل مسایل روز
ارایه راه حل های مشارکتی و بومی حل مسایل روز
تیم های میان رشته ای مبتنی بر تفکر سیستمی
تیم های میان رشته ای مبتنی بر تفکر سیستمی
همکاری های میان بخشی با هدف طراحی سیاست های اجرایی موثر
همکاری های میان بخشی با هدف طراحی سیاست های اجرایی موثر
پروژه ها
رویکرد ها

طراحی مشارکتی

همکاری های فرارشته ای و تعامل نزدیک با جامعه محلی در راستای درک پویایی

نوآوری اجتماعی

کشف راه کارهای مبتکرانه حل مسایل اجتماعی با هدف کسب منفعت جمعی

سیاست گذاری شواهد محور

تصمیم سازی واقع گرا بر اساس داده ها و اطلاعات موجود در میدان

شبکه سازی موثر

خلق ارزش های مشترک بر اساس کسب اعتماد متقابل میان ذینفعان

مدیریت پیچیدگی

پیچیدگی و چند بعدی بودن مسایل در شرایط امروز و تلاش برای ارایه یافته های موثر

ظرفیت ایرانی – اسلامی

بهره گیری از الگوهای بومی و شاخص های تمدنی کشور مبتنی بر گفتمان توسعه ملی

کارگروه ها

مدل سازی

مدل یعنی نمایش نمادین محیط یا جهان واقعی به منظور ارایه پیش بینی های علمی و ارایه گزینه های قابل اجرا و انتخاب بهترین گزینه با هدف نمایش ساده ای از یک سیستم پیچیده. سیستم ها به دلیل تعامل درونی اجزای آن با یکدیگر و تعامل بیرونی آنها با محیط، پیوسته رفتارهای مختلف و گاه پیچیده ای دارند. مدل ابزاری است برای تحلیل و بررسی سطوح مختلف واقعیت ها که با کمک آن می توان درکی جامع تر از واقعیت و دست یافت.در آزمایشگاه حکمرانی اجتماعی احسان، تلاش ما بر آن است که از این روش های نوین در شبیه سازی مسایل اجتماعی بهره برده و راه کارهایی موثر برای برنامه ریزان سطوح مختلف ارایه نماییم.

داده کاوی

امروزه با پیشرفت فناوری ها، به ویژه فناوری های مرتبط با اطلاعات و ارتباطات، حجم عظیمی از داده ها در حال تولید در شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی هستند و یکی از ضرورت های تصمیم سازی موفق، حتی در مقیاس کوچک، امکان بهره گیری از این اطلاعات و داده هاست.به مجموعه‌ای از روش‌های قابل اعمال بر پایگاه داده‌های بزرگ و پیچیده به منظور کشف الگوهای پنهان و جالب توجه نهفته در میان داده‌ها، داده‌کاوی گفته می‌شود. علم میان‌رشته‌ای داده‌کاوی، پیرامون ابزارها، متدولوژی‌ها و تئوری‌هایی است که برای آشکارسازی الگوهای موجود در داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و گامی اساسی در راستای کشف دانش محسوب می‌شود.

نوآوری باز

الگوی نوآوری باز در حقیقت در نقطه مقابل مدل‌های عمودی و سنتی است که در آن‌ها تولید یک محصول ناشی از تحقیق و توسعه در داخل شرکت‌ها می‌باشد. اگر بخواهیم مفهوم نوآوری باز را در یک جمله بیان کنیم، نوآوری باز یعنی استفاده از جریان‌های داخلی سودمند (دانش وایده‌های داخلی) و دانش خارج از شرکت به منظور شتاب دادن به نوآوری داخلی. نوآوری باز الگویی است که به سازمان ها توصیه می‌کند تا همان مقدار که به ایده‌های داخلی بها می‌دهند به ایده‌هایی که در دنیای بیرون از سازمان وجود دارند و در جریان هستند نیز اهمیت دهند تا از این طریق به ایده های مختلف دسترسی پیدا کرده که این الگو باعث بهبود فرآیند برنامه ریزی خواهد شد.

علوم شناختی

تصمیم‌گیری یکی از مهم‌ترین مباحث علوم شناختی و مدیریت است. در بیشتر الگوهای تصمیم‌گیری، مؤلفه‌های شناختی از جمله باورها، ارزش‌ها و اعتقادات -که در تصمیم‌گیری نقش تعیین‌کننده‌ دارند- نادیده گرفته شده‌ است.تصمیم گیرندگان به دلیل الگوهاي ذهنی و ساختارهاي دانشی متفاوت، سبک های شناختی متفاوت دارند. اين تفاوت به نوبه خود تحليل اطلاعات و انتخاب افراد را متأثر می سازد. باید به تصميم گيرندگان به ویژه افراد درگیر در تصميم گيری سازمانی کمک شود تا محدودیت های فراروی تصميم گيري را به حداقل برسانند. بدین منظور پیشنهاد می شود در سازمان ها سامانه های پشتیبان تصميم گيری طراحی شود تا مشکلات دسترسی به اطلاعات و تحلیل و پردازش اطلاعات را به حداقل برساند.

مطالب منتخب